O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

ZÁKLADNÍ ÚKOLY MĚSTSKÉ POLICIE

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona především:

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce

d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení

f) se podílí na prevenci kriminality v obci

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích a v obci

h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce

i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii

zpět

Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: