O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail: mp@mag-ul.cz

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Prevence a dopravní výchova


Služba prevence kriminality a dopravní výchovy MP Ústí nad Labem

Velitel: František Koutný

adresa: DDH Zámecký park
Krásné Březno
Ústí nad Labem
tel.: 475 500 854
e-mail: 
Frantisek.Koutny@mag-ul.cz
            
MP.prevence@mag-ul.cz

  

PREVENCE KRIMINALITY

Pravidelné působení městské policie v Ústí nad Labem v oblasti prevence kriminality se datuje od roku 1996, kdy vznikla „Služba prevence kriminality a dopravní výchovy“. Působení městské policie v této oblasti je dáno několika faktory. Základním faktorem je zakotvení věcné působnosti městské policie v zákoně č.553/91 o obecní policii.  Prevence kriminality je součástí „Strategie prevence kriminality města Ústí nad Labem“. V neposlední řadě je to pak existence lokalit na území města, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. V těchto lokalitách žijí „cílové skupiny obyvatel“, kterých se primární, ale i sekundární prevence dotýká.

Městská policie se v rámci sociální prevence zabývá primární i sekundární prevencí. V oblasti situační prevence efektivně provozuje MKDS, který slouží k zvyšování bezpečnosti na veřejných prostranstvích a přispívá k ochraně osobního vlastnictví a majetku občanů.

Obecným cílem preventivního působení je zvyšování pocitu bezpečí občanů města a působení na rizikové skupiny obyvatel. Dále pak zvyšování právního vědomí dětí a mládeže v oblasti prevence kriminality a bezpečnosti silničního provozu.

Cílové skupiny preventivního působení jsou v oblasti primární prevence především nejohroženější obyvatelé našeho města: děti, senioři a handicapovaní. V oblasti sekundární prevence jsou to děti a mladiství ohrožení sociálně patologickými jevy a rodiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách.

 

Formy působení v oblasti prevence spočívají v realizování jednotlivých preventivních projektů a programů:

v      MP dětem

v      Myslíme na Vás

v      Stop úrazům

v      Smíš - nesmíš

v      Výuka dopravní výchovy

v      Výuka právního vědomí

v      Rozšiřování a modernizace MKDS

v      Spolupráce s PMS – poskytovatel pro výkon trestu OPP a SPČ

v     Ostatní preventivní akce a soutěže 

 

MP dětem:

Projekt MP dětem spočívá v celoroční mimoškolní práci s dětmi. Tyto děti jsou z rodin, které žijí v Ústí nad Labem v lokalitách ohrožených sociálním vyloučení. Průběh projektu zajišťují strážníci preventisté MP spolu s asistenty prevence kriminality, kteří působí v daných lokalitách. Projekt se skládá ze tří klíčových aktivit: 1) celoroční volnočasové působení formou sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit, 2) dvě sportovní soutěže, 3) příměstský nebo pobytový tábor. Všechny aktivity jsou zaměřené na prevenci kriminality. Nedílnou součástí projektu je úzká spolupráce s rodinami dětí. K této spolupráci dochází díky zapojení Asistentů prevence kriminality, kteří žijí v lokalitě a mají vynikající místní znalost. Asistenti navštěvují rodiny a vysvětlují smysl zapojení dětí do projektu, jeho prospěšnost pro zlepšení kvality života dětí a zdůrazňují důležitost vzdělání a školní docházky. Jedná se o dlouhodobý projekt, který realizuje městská policie od roku 2003. Cílem projektu je dlouhodobé působení na děti žijící a vyrůstající v prostředí ohroženém nežádoucími sociálně patologickými jevy.  Působením na cílovou skupinu chceme pozitivně ovlivňovat příslušná hodnotová měřítka dětí, přispívat ke kladnému formování charakterových vlastností dětí a současně k utváření žádoucích sociálních vztahů. Výsledkem by mělo být snížení výskytu delikventní činnosti a zlepšení kvality života dětí.


Myslíme na Vás:

Projekt Myslíme na Vás je zaměřen na aktivity Městské policie Ústí nad Labem v oblasti posilování kompetencí, které zvýší odolnost cílové skupiny (seniorů a handicapovaných) vůči rizikům hrozícím této kategorii občanů. Aktivita je zaměřena na jednu z nejohroženějších skupin obyvatel našeho města - seniory a handicapované spoluobčany. Realizace projektu má formu přednášek, besed, setkávání s cílovou skupinou a uskutečnění Dne s městskou policií. Smyslem projektu je pomoci potenciálním obětem trestné činnosti, zvýšit pocit bezpečí občanů v našem městě a zlepšit kvalitu jejich života. Projekt je koncipován jako dlouhodobý, městskou policií je realizovaná od roku 2010.  

Stop úrazům:

Projekt „STOP ÚRAZŮM“ byl vytvořen s cílem snížit procento dětských úrazů v Ústí nad Labem. Nebezpečí úrazů dětem hrozí prakticky na každém kroku, ale většině úrazů můžeme zabránit nebo jim předejít. Chceme nenabádavou formou děti upozornit na hrozící nebezpečí a naučit děti domýšlet následky jejich rizikového chování. Dítě často správně neodhadne rizikovou situaci nebo přecení své síly. O úrazu rozhoduje jedna vteřina a následky jsou na celý život. Formou přednášky děti seznamujeme s rizikovými situacemi, ve kterých se denně ocitají. Přednáška je rozdělena dle věkových kategorií a je přihlédnuto k aktuálnímu ročnímu období. Přednáška jsou vedené i formou dialogu, součástí jsou i autentické fotografie, obrázky. 

Smíš – nesmíš:

Městská policie Ústí nad Labem se zabývá také přednáškami v mateřských školách. Smíš – nesmíš je hravá forma přednášky pro předškoláky, kde se seznamují s riziky a učí se správně reagovat. Jedná se například o kontakt s cizími lidmi, nález injekční stříkačky, nebezpečná místa pro hraní, přivolání pomoci atd. Cílem je naučit děti přemýšlet nad svým chováním a umět vyhodnotit hrozící nebezpečí.

Výuka dopravní výchova:

Městská policie Ústí nad Labem zajišťuje a provádí výuku dopravní výchovy pro předškoláky a žáky základních škol v regionu Ústí nad Labem od roku 2000.

Výuka probíhá v areálu Dětského dopravního hřiště v Krásném Březně. Vyučujícími jsou výhradně strážníci MP ÚL, kteří jsou řádně proškoleni a mají osvědčení o absolvování seminářů Ministerstva dopravy ČR k výuce dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích. Na výuku jsou zpracovány tematické plány přípravy. Celoroční výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se uskutečňuje v odborné učebně DDH MP ÚL od listopadu do března. Praktická část se uskutečňuje v termínech září-říjen a duben-červen na dopravním hřišti MP ÚL. Výuka probíhá v obou částech každý den od 08.00 – 13.00 hodin. Dětské dopravní hřiště je v majetku města Ústí nad Labem a ve správě městské policie. 

Výuka právní vědomí:

Děti základních škol se učí rozlišit protiprávní jednání.  Cílem tohoto programu je zopakovat základní pojmy z oblasti trestního a přestupkového práva, tresty, sankce, postavení mladistvých, právní odpovědnost. V tomto výukovém programu se strážník preventista zaměřuje na to, aby děti správně pochopily skutkové podstaty přestupků a trestných činů.  Neklade se důraz na rozdíl mezi trestným činem a přestupkem, ale spíše na negativní následky takového jednání. Tématy jsou šikanu, sexuální zneužívání, týrání, útisk, finanční gramotnost apod.

Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: