O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

PRÁVNÍ NORMY

Právní normy související s výkonem služby strážníků Městské policie

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.

Zákon č. 553/ 1991 Sb., o obecní policii
Zákon č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
Zákon č. 361/ 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Zákon č. 84/1990 Sb. , o právu shromažďovacím
Zákon č. 40/2009 Sb. , trestní zákoník
Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řízení soudní (Trestní řád)
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Vyhláška Ministerstva vnitra č.418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní polici
Nařízení vlády ČR č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

zpět

Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: